MT 1217 – STERN TRAWLER & CRAB CATCHER

Marin Teknikk AS. Ship Design & Engineering. Skipsdesign.

Marin Teknikk har utvikla nytt innovativt kombinert fiske- og fangstfartøy for trål og krabbefiske med moonpool, og signert designkontrakt for ett fartøy

Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes As, Co. Ervik Havfsike på Stadtlandet, for å utvikle og levere design- og engineering til eit nytt og banebrytande kombi fiskefartøy for tråling og krabbefangst.

Det dreier seg om eit nyutvikla innovativt kombinert fiske- og fangstfartøy for hekktråling og krabbefiske med teiner gjennom dragerbrønn/moon-pool. Måten dette er arrangert på vil gi ein mykje meir skånsom fangst, så vel som ein tryggere arbeidsplass for fiskarane. Det nye fartøyet vil bidra til ein meir bærekraftig fangstmetode og bedre reproduksjon for krabben, siden hunkrabben blir mindre påvira av fiskeriet, og dermed ein mindre belastning og påkjenning på krabbebestanden enn idag.

Dette designet med sine løysingar vil auke effektiviseringa av fiskeriet, sidan fartøyet er mindre sårbart for is-, sjø- og værforhold. Fartøyet vil bli utrusta med spesialtilpassa og nyutvikla utstyr, til dømes optimalisert konvensjonell/diesel elektrisk framdriftsystem og optimaliserte skroglinjer som gir energibesparelse. Fartøyet er også utvikla med høg fokus på varmegjenvinning. Båten er arrangert med trippel trål system og ikkje minst ein ny vinsje- og «hale»-løysning for krabbe, samt nyutvikla fabrikkar med produksjonsanlegg for både reke og krabbe. Fartøyet får også eit eige forsknings-laboratorium for forskning på snø krabbe og andre marine artar.

Det nye fartøyet som er under bygging, vil representere noke heilt nytt i dette markedet. Ein dragerbrønn, på engelsk og i offshore-teknologien kalt en moonpool, er en brønn eller ein tank som har ein åpning ned mot sjøen i bunnen av fartøyet. Ei slik løsning for linefiske har vært på markedet i 20 år, nå er det Marin Teknikk AS og Ervik Havfiske som skal ta teknologien eit steg videre, og på sitt nye skip ta i bruk dagerbrønn ved krabbefiske.

Fartøyet får ei lengde på 70 meter og lugarkapasitet for 35 personer og skal drive fiske i norske- og barentshavet etter reke og snøkrabbe og bygges med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1217 Stern Trawler & Crab Catcher.

Fleire anerkjente leverandørar fra Norge og Skandinavia får nytte godt av kontrakten med utstyrs leveransar til fartøyet.

Dette er den 13 båten Marin Teknikk har designa for det framoverlendte Ervik Havfiske på Stadt.

Kontrakta bekreftar Marin Teknikk sin posisjon i det krevjande og ikkje minst spennede markedet innanfor for design av fiskefartøy.

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er ei svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevjande marked. «Det er no vel eit år sidan vi starta arbeidet med å utvikle prosjektet i lag med Ervik Havfiske og vi er svært glade for endeleg å få sleppe nyheita for dette spennande nye designet. Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i omlag 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne nyskapande, trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeria og havområda rederiet operer på. I 2000 designa vi også den fyrste fiskebåten som var bygd med diesel elektrisk framdrift til same rederiet. Vi har også tegna fleire line båtar til dei med både moonpol og sidehalingsystem som har vist si dugeligheit i svært krevjande havområder over heile verda i mange år. Vi trur dette nye designet vil sette ein ny standard innanfor krabbefiske».

Verftet, Tersan Shipyard i Tyrkia, har fått oppdraget med å bygge båten som skal være klar for levering i slutten av 2023.

For ytterligere informasjon:

Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,
Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,


 

PRESS RELEASE

Marin Teknikk has developed a new innovative combined fishing trawler- and crab catcher vessel with moonpool and signed a design contract for one vessel.

Marin Teknikk has entered into an agreement with Frøyanes As, Co. Ervik Havfsike, on Stadt in Norway, to develop and deliver design and engineering for a new combined fishing vessel for trawling and crab catcher.

This involves a newly developed innovative combined fishing and trapping vessel for stern trawling and crab fishing with crab pots through a moonpool. The way this is arranged will provide a lot of gentle catches, as well as a safer workplace for fishermen. The new vessel will contribute to a more sustainable catch method and better reproduction for the crab, since the female crab will be less affected by the fishery, and thus less strain on the crab population than today.

This design with its permits will increase the efficiency of the fishery, since the vessel is less vulnerable to ice, sea, and weather conditions. The vessel will be equipped with specially adapted and newly developed equipment, to optimized conventional/diesel electric propulsion systems and optimized hull lines that provide energy savings. The vessel has also been developed with a high focus on heat recovery. The boat is arranged with a triple trawl system and not at least a new winch and hauling system for crab pots.

The vessel will be equipped with newly developed factories with production facilities for both shrimp and crab. The vessel will also have a good research laboratory for research on snow crab and other marine species.

The new vessel under construction will represent something new in this market. A hauling well, in English and in offshore technology called a moonpool, is a well or tank that has an opening down to the sea at the bottom of the vessel. Such a solution has been used for longline fishing and been on the market for 20 years, now Marin Teknikk and Ervik Havfiske will take the technology a step further, and on their new ship use a moonpool for the crab fishing.

The vessel will have a length of 70 meters and cabin capacity for 35 persons and will fish in the Norwegian and Barents Sea for shrimp and snow crab and will be built with a high ice class. The design has been named MT1217 Stern Trawler & Crab Catcher.

Several reputable suppliers from Norway benefit from the contract with delivering equipment for the vessel.

This is the thirteenth vessel Marin Teknikk has designed for the proactive Ervik Havfiske Owners at Stadt.
The contract confirms Marin Teknikk’s position in the demanding and not least exciting market within the design of fishing vessels.

Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very gratifying and important contract in a demanding market. “It is only a year since we started the work of developing the project together with Ervik Havfiske and we are very pleased to finally be able to announce this exciting new design.
We have worked closely with Stig and Kjell-Magne Ervik and their team at Ervik Havfiske for about 25 years and we feel that this is a recognition of our work to design innovative, safe, practical, environmentally friendly, and cost-effective fishing vessels, specially adapted to the different fisheries and sea areas the company operates their vessels in.
In 2000, we also designed the first fishing vessel built with diesel electric frequency-controlled propulsion system for the Ervik Owner’s. We have also designed several longlining vessels for same Owner with both moonpool and side hauling system that have shown its well proven operations in very demanding sea areas around the world for many years. We believe this new design will set a new standard for crab catching.”

The shipyard, Tersan Shipyard in Turkey, has been appointed to build the vessel, which will be ready for delivery by the end of 2023.

For further information:

Sales director, Richard Gjerde, tlf. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,
CEO & head of design, Svein-Rune Gjerde, tlf. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,

Marin Teknikk AS, 23 august 2022