Marin Teknikk har signert designkontrakt for kabelskip

Marin Teknikk AS.

PRESSEMELDING

Marin Teknikk har inngått avtale med NTTWEM, Japan, om å levere design- og engineering til et kabelskip.

Marin Teknikk ble kontaktet på slutten av fjoråret av NTTWEM og ble enige om å starte på et design og konsept studie, samt utarbeidelse av anbudspapirer for prising ved verft. Arbeidet med forprosjektet har pågått i perioden fra nyttår og fram til hoved kontrakten ble signert i begynnelsen av juli.

NTTWEM er et av Japans største telecom selskaper og Marin Teknikk har hatt kontakt med selskapet i 25 år. – Dette er den første store ingåtte kontrakten med NTT og vi på MT er beæret for tilliten, sier salgssjef Richard Gjerde. Rederiet ønsker på nåverende tidspunkt ikke å gå ut med mer informasjon om fartøyet.

Svært gledelig er det også at arbeidet med selve skipet er tildelt et lokalt verft, Green Yard Kleven (GYK), som MT har hatt et langt og godt samarbeid med gjennom mange år. Det siste året har GYK dessuten også bygget om 7 offshore fartøy av MT design pluss et annet design, der Marin Teknikk har levert tegning-, beregning-, og produksjons underlag til samtlige. Disse oppdragene har gitt mye arbeid både til MT og GYK. De fleste er til utenlandske kunder som er godt fornøyde med den gode samhandligen og effektiviteten mellom designer, verft, klasse og leverandører i området.

Fleire anerkjente leverandørar fra Norge og nord Europa får levere utstyr til den nye kontrakten med utstyrs leveransar til NTTWEM fartøyet.

CEO Svein-Rune Gjerde påpeiker at dette er ei svært gledelig og viktig kontrakt både for MT og GYK. – For Marin Teknikk er denne kontrakten ilag med flere andre prosjekt med på å sikre økt aktivitet. Dette betyr også at vi er i ferd med å ansette flere nye medarbeidere både i Norge og ved våre kontorer i Polen.

For ytterligere informasjon:

Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,
Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,

Marin Teknikk AS, 31 august 2023

 

————————————————-

 

PRESS RELEASE

Marin Teknikk has signed a design contract for a Cable ship.

 

Marin Teknikk has entered into an agreement with NTTWEM, Japan, to deliver design and engineering for a Cable ship.

Marin Teknikk was engaged in a design and concept study and work out a tender package for shipyard pricing in the beginning of the year. The Project has been developed in collaboration with NTT throughout the months, until beginning of July when the Contract for the full scope of design & engineering package services was signed.

NTTWEM is one of Japan’s largest telecom companies and Marin Teknikk has been in contact with the company for 25 years. “This is the first major contract with NTT and we at MT are pleased and honored for their confidence,” said Sales Manager Richard Gjerde. Currently, the Owner does not want to release more information about the vessel.

It is also very gratifying that the work on the ship itself has been awarded to a local shipyard, Green Yard Kleven (GYK), with which MT has had a long and good cooperation for many years. In the past year, GYK has also rebuilt 7 offshore vessels of MT design plus another design, where Marin Teknikk has supplied drawings, calculations and production documentation to all of them. These assignments have given a lot of work to both MT and GYK. Most are for foreign customers who are satisfied with the good interaction and efficiency between designer, shipyard, class and suppliers in the area.

Several reputable suppliers from Norway and northern Europe will deliver equipment for the new contract to the NTTWEM vessel.

CEO Svein-Rune Gjerde points out that this is a very gratifying and important contract for both MT and GYK. “For Marin Teknikk, this contract, together with several other projects, helps to ensure increased activity. This also means that we are in the process of hiring more new employees both in Norway and at our offices in Poland.

For further information:

Sales director, Richard Gjerde, tlf. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,
CEO & head of design, Svein-Rune Gjerde, tlf. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,

Marin Teknikk AS, 31 august 2023