Marin Teknikk AS har inngått ny stor kontrakt for en avansert autolinebåt

Marin Teknikk AS

Fartøyets operasjons område blir i «The Roaring Forties og The Furious Fifties».

Marin Teknikk skal designe og levere engineering til en autolinebåt til rederiet Austral Fisheries som er et av Australias største fiskeri selskap. Rederiet har inngått kontrakt for bygging av båten med Båtbygg A.s. i Måløy.

Marin Teknikk AS har inngått kontrakt med Båtbygg om levering av design & engineering til fartøyet, som er en videreutvikling av ett tidligere linebåt design utviklet og levert av Marin Teknikk. Fisket skal foregå i Søris havet mot Antarktis og skal utrustes med en innredning for 33 personer.

MT1115-L designet er en avansert autolinebåt, utviklet for krevende operasjoner worldwide og vil ha en lengde overalt på rett under 70 meter og en bredde på 14.6 meter og med høg standard på innredningen for mannskapet. Skrog-linjer er en videre utvikling av skroget til m.s. «Østerfjord» som også er ett MT-Design og ble levert til reder på Austevoll i 2022. Meget gode tilbakemeldinger fra Austevoll til Herøy på den båten.

Linen skal drages gjennom en «moon-pool» plassert midt i båten slik at mannskapet blir beskyttet for vær og vind, noe som er en stor fordel da båten skal operere i et farvann med meget tøffe værforhold. Det skal opereres helt ned mot iskanten i Sørishavet. Rundt Heard- og McDonald-øyene som ligger sør og vest for Australia.
«Båten skal operere i noen av verdens tøffeste fiskefarvann» sier rederiet.

Videre skal båten være klar og tilpasset til teknologi der utslipp av klimagasser vil være sterkt redusert. Når nytt regelverk for Australia er klart, så er båten og motorene som skal installeres i båten utrustet for å kunne bruke «grøn metanol» og det vil oppnås en utslippsreduksjon av f.eks. CO2 på 70 – 80% sammenlignet med fartøy som er i operasjon i dag.

Båtbygg i Måløy skal levere båten i slutten 2025. Med bakgrunn i en linebåt der verftet stod for bygging og leveranse i 2020, har de bygd gode relasjoner med rederiet og rederiet har lagt vekt på den gode erfaringen de har når de har inngått denne kontrakten. «Det er særdeles gledelig at kontrakten blir lagt til et norsk eid verft og skips designer der eiere har bosteds adresse i Norge», sier Svein-R. Gjerde.
Marin Teknikk har med dette prosjektet, designet en kost effektivt og funksjonell linebåt med høy fokus på sikkerhet for mannskap samt at en viderefører det med å designe miljøvennlige, moderne og avanserte fiske fartøy. Den skal bygges i henhold til klasse i Bureau Veritas (BV) med høg is klasse.

«Vi er svært glade for å signere denne kontrakten», sier Svein-Rune Gjerde i Marin Teknikk. «Vi har samarbeidet tett med dette selskapet i 8 – 9 mnd for å utvikle og tilpasse båten til rederiets krav og ønsker. Med denne nye kontrakten, mener vi at det igjen viser Marin Teknikk’s sterke posisjon i linebåt markedet og at vi er blant verdens ledende designere av avanserte linebåter for operasjoner i de mest tøffe områdene i verden. Vi har levert flere slike design blant anna til Ervik Havfiske som opererer i Søris Havet, helt ned til Antarktisk.

Da det ikke har vært mange nye kontrakter for fiskefartøy signert i år i Norge, er dette spesielt gledelig og kunne meddele til de ansatte på Marin Teknikk og til flere norske underleverandører. Da det nylig på en samling i firmaet med alle ansatte tilstede, ble informert om at denne kontrakten var under oppseiling, ble det uttrykt stor glede. Det er kunnskapen til de ansatte i selskapet som er en av grunnene til at vi blir valgt til å levere design og engineering til ett rederi på andre siden av jordkloden og til ett fartøy som det stilles store krav til. Vi ser frem til ett interessant og godt samarbeid både med verft og reder».

Marin Teknikk har tidligere i år signert flere ombyggingskontrakter på eksisterende båter. Den siste var en stor avtale nå i August om ett tidligere MT-design som skal bli ett kabel fartøy til et rederi i Japan. Også dette arbeidet skal utføres ved norsk verft, – Green Yard Kleven i Ulsteinvik.

Denne kontrakten er med på å sikre arbeid for Marin Teknikk’s ingeniører i Norge og Polen for deler av 2023 samt inn i 2024.

Marin Teknikk AS arbeider også med flere nye og spennende design til Fiskeri, Offshore Wind, Olje og Gas markedet samt flere nye utviklings prosjekt.

På bildet av MT personell ser de på området fatøyet skal operere i: «The Roaring Forties» og «The Furious Fifties».

Marin Teknikk AS, 11. september 2023.
Svein-Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-post: srg@marinteknikk.no
CEO og ansvarlig for nye Design

 

Marin Teknikk AS

 

———————————————-

 

ENGLISH:

Marin Teknikk AS has entered into a new major contract for an advanced Fishing vessel

The vessel’s area of operation will be in “The Roaring Forties and The Furious Fifties”.

Marin Teknikk will design and deliver engineering for an autoline fishing vessel to the shipping company Austral Fisheries, which is one of Australia’s largest fisheries companies. The shipping company has entered into a contract for the construction of the vessel with Båtbygg AS in Måløy, Norway.

Marin Teknikk AS has entered into a contract with Båtbygg for the delivery of Design & Engineering for the vessel, which is a further development of an earlier longliner design developed and delivered by Marin Teknikk. The fishing will take place in the the Southern Ocean towards Antarctica and will be equipped with an interior for 33 persons.

The MT1115-L design is an advanced autoline longliner vessel, developed for demanding operations worldwide and will have a length of just below 70 meters and a beam of 14.6 meters. The vessel will be built with a high accommodation standard for the crew. The hull lines are a further development of the hull of m.s. “Østerfjord”, which is also an another MT-Design and was delivered to owners at Austevoll back in 2022. That is the world biggest combined Longliner & Danish Seine vessel, which has given good feedback from Austevoll to Herøy.

The Longline will be pulled through a “moon-pool” located in the middle of the vessel so that the crew is protected from weather and wind, which is a great advantage as the vessel must operate in waters with very harsh weather conditions. She will operated all the way down to the ice edge in the Southern Oceans. Around the Heard and McDonald Islands which lie to the south and west of Australia. “The vessel will operate in some of the world’s toughest fishing waters,” says the shipping owner.

Furthermore, the vessel will be ready and adapted to technology where emissions of greenhouse gases will be greatly reduced. When the new regulations for Australia are ready, the vessel and the engines to be installed in the vessel will be equipped to use “green methanol” and with emission reduction of e.g. CO2 of 70 – 80% compared to vessels that are in operation today.

Båtbygg in Måløy will deliver the vessel at the end of 2025. With a background in a fishing vessel where the yard was responsible for construction and delivery in 2020, they have built strong relations with the ship owner which has emphasized the good experience they have with each other.

“It is very gratifying that the contract is being awarded to a Norwegian-owned shipyard and ship designer whose owners have a residential address in Norway,” says Svein-R. Gjerde.

With this project, Marin Teknikk has designed a cost-effective and functional Longliner vessel with a high focus on safety for the crew. Marin Teknikk are continously designing environmentally friendly, modern and advanced fishing vessels. The vessel will be built according to Bureau Veritas (BV), class with high ice class.

“We are very happy to sign this contract”, says Svein-Rune Gjerde in Marin Teknikk. “We have worked closely with this company for one year to develop and adapt the vessel according to owner requirements and wishes. With this new contract, we believe that it once again shows Marin Teknikk’s strong position in the fishing Longliner market and that we are among the world’s leading designers of advanced fishing vessels for operations in the toughest areas in the world. We have delivered several such designs to, among others, Ervik Havfiske and Argos, which operates in the Southern Ocean, all the way down to the Antarctic.

As there have not been many new contracts for fishing vessels signed this year in Norway, this is particularly pleasing to announce to the employees at Marin Teknikk and to several Norwegian subcontractors. It is the knowledge of the company’s employees that is one of the reasons why we are chosen to deliver design and engineering to a ship owner on the other side of the globe and to a vessel to fulfill great demands. We look forward to an interesting and good collaboration with both shipyard and shipowner”.

Earlier this year, Marin Teknikk signed several conversion contracts on existing vessels. The last one was a major contract now in August for MT design that will be converted to a cable vessel for a shipping company in Japan (NTT-WEM). This project will also be carried out at the Norwegian shipyard – Green Yard Kleven in Ulsteinvik. This contract secures more work for Marin Teknikk’s naval architects and engineers in Norway and Poland for 2023 and parts of 2024. Marin Teknikk AS is also working on several new and exciting designs for the Fishing industry, Offshore Wind/Energy market as well as several new R&D projects.

 

Marin Teknikk AS, 11. September 2023
Svein-Rune Gjerde, phone: +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no
CEO and Head of New Design

Thomas E. Gjerde, phone: +47 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no
Sales Manager, Fish & Aqua