Marin Teknikk inngår nye ombyggingskontrakter
Et eksisterende MT6000 design som var en PSV, skal konverteres til operasjon innenfor Special Offshore Service for en stor internasjonal kunde, og et annet MT6009 design skal bygges om til Aqua Service fartøy. Begge ombyggingene er med på å sikre bedriften viktig arbeid, og det er også svært positivt og gledelig for Marin Teknikk å være med på å ta eksisterende MT design inn i nye framtidsretta marked. Dette viser også at våre design er svært fleksible og kan tilpasses nye arbeidsoppgaver og nye markedssegment. Marin Teknikk synes det er gledelig å kunne bistå kunder med å jobbe frem gode og funksjonelle løsninger på eksisterende MT-Design. Vi jobber også med flere andre spennende projekter. Tidligere i vår inngikk MT også avtale med Frøy Aquaressurs på Design & Engineerings arbeid i forbindelse med ombygging av et MT-designet fartøy fra Offshore til behandlingsfartøy for avlusning av laks. Dette blir verdens største fartøy i sitt slag. ----------------------------------------------------- IN ENGLISH New agreements for Design & Engineering for new customers. Recently, Marin Teknikk has entered new agreements for two new customers. An existing MT6000 PSV design will be reconstructed for operation within Special Offshore Service for a large international customer, and a second MT6009 design will be rebuilt into an Aqua Service vessel. Both conversions are positive and are securing important work for our company, and by transforming and customizing existing MT-Designs into new future-oriented markets. This also shows the flexibility of our designs and that they can be adjusted to new work tasks and new market segments. Marin Teknikk is happy to assist our customers by developing good and functional solutions from existing MT-Designs. We are also currently working on other interesting projects. Earlier this year, MT also entered an agreement with Frøy Aquaressurs for Design & Engineering work regarding rebuilding of a MT-Design offshore vessel into a Salmon delousing vessel.  
03.06.2021 11:04
 
New agreements for Design & Engineering for Solstad conversions
Marin Teknikk are pleased to announce that a consultancy agreement has been signed for design and engineering work with Solstad Offshore for the preparation of MT6022 “Normand Jarl” to work within Offshore Wind in Taiwan. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.   MT6016 - Normand FortressMarin Teknikk are pleased to support Solstad Offshore with design and engineering services for the preparation of MT6016 “Normand Fortress” to work within Offshore Wind in UK. The vessel shall be ready for operation during Q2 2021.  
04.03.2021 00:00
 
Ombygging av MT6009 ‘Skandi Texel’ for FRØY AKVARESSURS AS. (Conversion into Live Fish Treatment Vessel)
Fartøyet skal etter ombyggingen fremstå som et spesialisert avlusningsfartøy, og Marin Teknikk setter stor pris på muligheten for å kunne bidra til å skape et effektivt og praktisk skip innenfor en stadig voksende bransje. Skandi Texel ble bygget som PSV i 2005 og er 69,5 meter lang og 16,4 meter bred. Fartøyet har en dødvekt på 2.885 tonn og innredning for 24 personer, og har tilhørt DOF siden skipet var nytt. ENGLISH: Marin Teknikk AS have secured design and engineering work with FRØY Akvaressurs AS for the conversion of MT6009 S “Skandi Texel” from PSV to Live Fish Treatment Vessel. The vessel shall be ready for operation August 2021.   
22.02.2021 00:00
 
MT6027 for DeBeers soon ready for launching
The MT6027 is going to be a massive Offshore Mining vessel with a length of 177 meters and breadth of 27 meters. When finished, the vessel will be one of the most technological advanced marine diamond recovery vessels in the world.
21.10.2020 07:44

PLEASE SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

SEARCH FOR NEWS

articles/20171221_russia/mt1112xl_001.png

Marin Teknikk har inngått design-kontrakter med Russiske fiskeriselskap

Etter flere års målrettet arbeid i det russiske markedet har Marin Teknikk (MT) fått gjennombrudd og skal levere design og engineering pakker for fire (4) nye moderne autoline fartøy, til tre (3) russiske fiskeriselskap. Rederiene det er inngått avtaler med holder til i Murmansk og Arkhangelsk området og er store aktører innen fiskeri.

Fartøyene, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter lange og 13 meter brede. De er designet i hht rederienes ønsker og vil bli utrustet med topp moderne autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prossesering av fisk og hermetikk, stor fryselager kapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyene skal bygges under russisk flagg og klasseregelverk på Severnaya Verf i St. Petersburg over en 3 års periode.

Skrog og diesel elektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid og nå også til russiske kunder.

De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologisk, bærekraftig og miljøvennlige fiskemetode. Linefartøyene bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til fartøyene.

Kontraktene er en annerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign.

«Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy er vi med på å befeste vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og utland».

For mer informasjon kontakt:
Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no eller
Daglig Leder Svein-Rune Gjerde, mob. tlf. 911 89 888, mail srg@marinteknikk.no

-----------------------

ENGLISH:

Marin Teknikk enter into new design-contracts for Russian Fishery Companies

With dedicated focus over a couple of years, Marin Teknikk (MT) has achieved a breakthrough in the Russian Market and shall deliver Design- and Engineering packages for four (4) new modern Long-line vessels, for three (3) Russian Fishery companies. The companies are all major actors within Russian fishery, located in the Murmansk and Arkhangelsk region.

The vessels of the MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owners requirements, and the vessels will be equipped with top modern auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessels will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg during a three years’ period, under Russian Flag and Class.

The hulls, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes.

The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch.

The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design.

“We are very satisfied signing these agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde.


For further information, please contact:
Sales Director Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, email: rkg@marinteknikk.no or
Managing Director Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, email: srg@marinteknikk.no


articles/20171218_ervik_havfiske/2017-11-02_froyanes__amp__vestkapp_ships_final_logo.jpg

Marin Teknikk sikrer nye kontrakter på linebåter

Marin Teknikk har inngått kontrakter med Frøyanes AS for levering av design- og engineering for to nye linebåter.

Båtene vil ha en lengde på 50 meter og en bredde på 12,5 meter. Begge båtene skal drive fiske i norske farvann men er og designet med høg isklasse for å kunne operere også i arktiske farvann. Fartøyene har fått design benevnelsen MT1111.

Fartøyene bygges med konvensjonell fremdrift og har innredning for 18 personer. De er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med autoline linesystem og automatisk line-hale system, fabrikk til prossesering av fisk og god fryselager kapasitet. Det blir flere leverandører fra Norge som for nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til disse fartøyene.

Rederiet har inngåt kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia om bygging av fartøyene. Det første fartøyet skal leveres i desember 2019 og det andre fartøyet i februar 2020.

Marin Teknikk har designet en rekke båter for Ervik Havfiske, som nylig også feiret 30-års jubileum. MT gruppen er svært takknemlig for den tilliten som igjen er vist gjennom disse kontraktene. Dette er båt nummer ni og ti som Stig Ervik og Kjell Magne Ervik kontraherer med MT-Design.

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked. «Vi har jobbet tett med Ervik i en årrekke og føler at dette er en annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive båter spessial tilpassa til Ervik konsernet.» Det er også veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide så tett med Ervik Havfiske, et rederi som er aktive og verds ledende innenfor linefiske på flere havområder.

For ytterligere informasjon:

Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no og
Salgsingeniør Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no

---------------------

ENGLISH:

Marin Teknikk secures contracts for new Longliner vessels

Marin Teknikk enter into contracts with Frøyanes AS for delivery of Design- & Engineering packages for two new Longliner vessels. 

The vessels will have a length of 50 meters and a beam of 12,5 meters. Both vessels will be fishing in Norwegian waters and are especially designed with higher ice-class with ability to operate worldwide including arctic and Antarctic regions. The design name is MT1111.

The vessels will be built with conventional propulsion and comfortably accommodation for 18 persons. The vessels are designed according to Owners requirements and will be equipped with Mustad Magpacker autoline system and a special designed automatic line hauling system. The fish will be processed in a fish processing factory for HG and frozen in vertical plate freezers and tunnel freezer, and a large cargo hold.

The Ship-Owner has signed contract with Tersan Shipyard in Turkey for building the vessels. The first is scheduled for delivery in December 2019 and the second in February 2020.
Marin Teknikk has designed a number of vessels for Ervik, who also celebrated it’s 30 years anniversary. The MT group is very grateful for the trust shown in these contracts. These vessels represent vessels number nine and ten that Owners that Stig Ervik and Kjell Magne Ervik builds with MT-Design.

Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. «We have worked closely with the Ervik Group for many years and we see this contract as an acceptance of the work we have done providing safe, functional, environmentfriendly and costeffective fishing vessels tailormade for Ervik’s various requirements, depending on where they are operating».

"We have been working close to Ervik in a number of years and feel that we have developed very good relationship, and vessels with functional solutions which have been especially fitted to the different needs within the Ervik group of companies. It’s very exiting for Marin Teknikk’s designers and engineers to work so closely with a Ship-Owner which is so dedicated to the fishing, and exploiting the resursses in a viable and eco friendly way, as Ervik Havfiske Group is doing", says Thomas Edvard Gjerde.

For further information, please contact:

Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no and
Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no


articles/20171120_debeers/gray-2_copy.png

Marin Teknikk to design large Offshore vessel

Kleven Verft has entered into an (MOU) agreement with Debmarine Namibia about building a new MT6027 Offshore vessel of Marin Teknikk design. The vessel will follow the MT6022 SS Nujoma delivered in 2016 to Debmarine Namibia.

The new Offshore vessel will be the largest ship ever designed by Marin Teknikk. With a lenght of 177m and a breadth of 27m, it will be a massive vessel with an extensive package of equipment on board.

The equipment to be installed is developed by De Beers during a long period of time, specialized for finding diamonds laying in a 4-5 meters' thick sediment layer. The sediments are left on the seabed by the river Oranje during a period of ~3 million years.

The vessel will accommodate 109 people and are designed according to the class notation ECO (Clean Design). High focus is given to low fuel consumption, which reduces emission to the environment.

The vessel is equipped with diesel electric frequency controlled propulsion, highly efficient azimuth thrusters, 4P mooring system and dynamic positioning system. 

- We are very pleased to announce this agreement, states CEO Svein-Rune Gjerde, an agreement that will secure a lot of work for our employees, both in Norway and Poland the coming months.

For further information, please contact:
CEO Svein-Rune Gjerde 
Tel.: +47 911 89 888/+47 700 83 404 or e-mail: srg@marinteknikk.no

articles/20171018_maersk_installer/mt6027_2326_maersk_installer_ceremony.png

Delivery of MT6027 Maersk Installer

On Monday 16th of October, the naming and delivery ceremony was held for MT6027 Maersk Installer. This is the first vessel of four (Project STINGRAY), beeing built by Cosco Shipyard in Dalian China, for Maersk Supply Service.

The four MT6027 vessels will have a length of 138 metres, a beam of 27 metres and have a deadweight of 9,700t. Features of the DP3-rated vessels include 1,925 sq. metres of free deck space, accommodation for 120 people (all in one-man cabins) and a 400t AHC crane, rated for operations in water depths of up to 3,000 metres.

The vessels will also have the option to install an under deck carousel for 3,000t of product plus be configured for a 275t vertical lay tower over the deck of the moon pool.

articles/20170928_yara_birkeland/img_4292_2.jpg

MT2007 Yara Birkeland - modelltest ved Sintef Ocean

I dag startet testingen av verdens første autonome containerskip ved Sintef Ocean i Trondheim. Marin Teknikk har designet fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, og har sammen med Sintef Ocean bygget en modell som nå blir testet i havbassenget deres i Trondheim.

Yara Birkeland blir i full størrelse 80 meter lang, 15 meter bred og har plass til 120 standard 20-fots containere (TEU).

Containerskipet vil med full last stikke fem meter dypt, men bare tre meter i ballast. Normal hastighet, som også er bestemmende for skrogform, vil være seks knop, mens totalfart er 13 knop.

Yara og Kongsberg planlegger prøvedrift fra andre halvår 2018 med et lite mannskap, plassert i en containerbasert og modulær enhet som kan løftes av. I 2019 begynner tester med fjernkontroll før skipet i 2020 skal kunne seile fullstendig autonomt mellom havnene i Porsgrunn, Brevik og Larvik.


F.v. Prosjektleder Jarl Åge Vågsholm, Salgsdirektør Richard K. Gjerde og CEO Svein Rune Gjerde, alle Marin Teknikk AS.

Administrerende direktør Svein Rune Gjerde var svært fornøyd med testingen av modellen.
- Det er fantastisk interessant å være med på dette. Det er starten på en revolusjon, sa han.

Olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte under offisiellmodelltesting i Trondheim i dag at Enova går inn med 133 millioner kroner til prosjektet.

- Envoa-støtten viser at vi lever opp til vår ambisjoner i havstrategien. Vi klarer ikke en omstilling uten å tenke på bunnlinjen. Det er en styrke å kunne kombinere private og statlige midler, sa Søviknes.


F.v. CEO Marin Teknikk AS Svein Rune Gjerde, Konsernsjef Yara Svein Tore Holsether, Olje og Energiminister Terje Søviknes.

Administrerende direktør Vegar Johansen sa at modelltesten i Havbassenget er historisk.

- Dette vi er vitne til her nå vil gå inn i historiebøkene. Norge leder an både på autonome og nullutslippsfartøy. Her har vi begge deler, sa han.

Sintef Ocean har kjørt et modelltestprogram sammen med Marin Teknikk for å finne fart og ytelse. Nå skal den over i slepetanken og testes i flere typer bølger.


MT2007 Yara Birkeland

articles/20170918_argos_georgia/img_0152__002_.jpg

VIDEO: Successful Sea Launch ceremony of MT1112 Argos Georgia

On Friday 15th of September, the MT1112 Argos Georgia was launched in beautiful weather conditions from Tersan Shipyard in Turkey.

The 54 m longliner vessel for Ervik Havfiske and Frøyanes AS is a Taylor made fishing vessel designed to operate in the Southern Ocean heading for Patagonian Toothfish.

Hildegunn Tunheim Aarsheim from Ervik Havfiske got the honor to cut the moorings and release the vessel from the slipway.

The vessel and the sister vessel Nordic Prince is planned for delivery Q1 2018.“These two pcs of new longliner vessels, Nordic Prince and Argos Georgia that we are building for Ervik Havfiske, are rather emotional projects for us. Froyanes which was the first vessel which we delivered to Ervik Havfiske back in 2011 was the pioneering new building project for Tersan Shipyard leading us into the fishing vessel market.

Designed by Marin Teknikk of Norway, Froyanes was a big success for all parties that were involved, especially for the owners. The winning team in that project cooperated once again in order to deliver Ervik Havfiske two more state-of-the-art longliners for their fishing operations in the antarctic.

As Tersan Shipyard we thank Ervik Havfiske, in particular to Stig Ervik, Kjell-Magne Ervik and Geir Rune Aarsheim, Marin Teknikk, DNV GL and our financer Ziraatbank for their endless support in these projects.

Last but not the least we thank all of our employees who has put a lot of efforts in these vessels so far. When these two vessel sail together beginning of next year we will all follow them with proud.”

Mr. Mehmet Gazioglu
Managing Director at Tersan Shipyard


From the slipway


Owners and representatives for Ervik Havfiske.

articles/20170919_yara/yarabirkeland_modell-_004_.jpg

MT2007 Yara Birkeland

Yara Birkeland, the world's first autonomous container feeder vessel, is now a step closer to realization, and the model is under its way!

In the process by constructing the new container feeder vessel for Yara, we are now preparing a model test together with SINTEF Ocean in Trondheim, Norway. Here, we will test the hull design and speed characteristics, manoeuvrability and seagoing characteristics of the ship model. 

Building a prototype model like this, will give us valuable figures and numbers in the optimization phase, before the actual building of the vessel will start. 

The vessel is planned to be finalized by Q3-2018, followed by testing with crew, before it will be the world's first autonomous commercial vessel in 2020.

articles/neva2017/page_1_2.jpg

Meet Marin Teknikk AS at NEVA 2017

Marin Teknikk AS will participate at the NEVA 2017 Exhibition in St. Petersburg, Russia. The exhibition will take place from 19. - 22. September 2017.

Please visit our stand no.: F2310, situated in the Norwegian Pavilion in Hall F.

Exhibition opening hours:

Monday: 10.00 - 18.00
Tuesday: 10.00 - 18.00
Wednesday: 10.00 - 18.00
Thursday: 10.00 - 16.30

Contact:
Sales Director Richard K. Gjerde
Phone: +47 90 20 80 14
E-mail: rkg@marinteknikk.no

articles/20170614_yara_birkeland/yara-birkeland-1_2.jpg

Marin Teknikk designer verdens første autonome nullutslipps containerskip

Marin Teknikk har fått kontrakt med Yara for design av MT2007 "Yara Birkeland". Skipet blir verdens første autonome nullutslipps containerskip, og vil erstatte 40.000 årlige vogntogturer i Telemark mellom Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn og havnene i Breivik og Larvik.

Skipet blir rundt 80 meter langt og skal frakte 100-150 containere pr. tur, og utføre 1-2 turer i døgnet. Trolig blir dette verdens første autonome skip i kommersiell drift.

Salgsdirektør Richard K. Gjerde er stolt og glad over kontrakten.

- Vi er ydmyke og svært stolte over tilliten Yara viser oss. Det blir spennende å utvikle fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, sier Gjerde.

Ytterligere informasjon om prosjektet kommer.
Ill.: Yara/Kongsberg

articles/20170223_skandi_darwin/skandi_darwin.jpg

Marin Teknikk AS with large re-construction job for DOF

The Norwegian shipping company DOF has taken over the former MT6015 Olympic Commander from Nordea, and Marin Teknikk have been awarded a large design & engineering job to get the vessel ready for the 5-years contract with Shell Australia.

The vessel will be renamed Skandi Darwin, and will install ROV hangar, service module and arrange lifeboats adjusted to rules of Australia.

Skandi Darwin will support the new Prelude FLNG installation offshore Western Australia. Prelude FLNG, the largest floating facility ever built, will produce, liquefy, store and transfer LNG at sea.

Former MT6015 Olympic Commander.

--------------------------------

Marin Teknikk AS med større engineeringsjobb til DOF

Austevoll rederiet DOF har nå tatt over tidligere MT6015 Olympic Commander fra Nordea, og Marin Teknikk er tildelt en større engineeringsjobb for å gjøre båten klar for 5-årskontrakten DOF har fått med Shell Australia.

Skipet som får navnet Skandi Darwin skal blant annet installere ROV hangar, servicemodul og utrustes med livbåter tilpasset australske regler.

Skandi Darwin skal yte support til Prelude FLNG anlegget som bygges i Vest-Australia, det største flytende FLNG anlegget som noensinne er bygget. Anlegget skal kondensere gass, lagre og overføre LNG til sjøs.

articles/20170215_kongsberg_walk_to_work/kongsberg_walk_to_work2.jpg

MT6015 Olympic Orion to install 'Walk-to-Work' system

Olympic Shipping has chosen Kongsberg Maritime's new K-Walk integrated vessel gangway solution for installation aboard the Multipurpose Offshore Vessel (MPSV), Olympic Orion. Designed to significantly increase efficiency and safety for Walk-to-Work duties, K-Walk will be integrated with the advanced Kongsberg Information Management System (K-IMS) and the existing K-Pos Dynamic Positioning system on board Olympic Orion, which will be upgraded as part of the installation in the latter half of 2017.

Olympic Orion will utilise the innovative K-Walk solution following its launch as part of KONGSBERG's new Integration Strategy in Fall 2016. The system takes a new approach to increasing productivity and efficiency for Walk-to-Work vessels by improving operability of key systems on board. In addition to full integration with K-IMS to enable mission and route planning for increased service capability within a wind farm, the system interconnects with the DP and a planning station. The system extends vessel availability by increasing the operational weather window.

Through integrated mission planning, automated vessel manoeuvring and gangway hook-up, K-Walk introduces a step-change for increasing efficiency and productivity of the Walk-to-Work operations that are integral to Wind Farm Construction and Maintenance projects. While providing a completely safe, motion compensated gangway for the fast transfer of personnel and materials, integration enables more efficient approach and settlement at wind turbines and more effective logistics. The system is activated prior to entering a wind turbine's safety zone, reducing vessel speed and launching the K-Walk hook up process during approach. Because of the integration with the DP, the gangway is able to move into position while the vessel is still moving, positioning it safely as the vessel arrives on station.

MT6015 Olympic Orion

The integration of K-Walk with K-IMS is a unique approach that enables in-depth mission planning, resulting in increased productivity and efficiency by finding the most preferred route for increased service capability within the wind farm. The system will be fully connected with Olympic Orion's DP system, offering increased operability with a new condition based operator environment, which requires less manpower and has minimal training requirements. The K-Walk solution for Olympic Orion will also improve time for mobility and safety with an integrated lift system for transfer of people and goods, including electric trolleys (under design) for movement of pallets across the gangway. Overall, K-Walk significantly enhances operational time efficiency, which improves productivity with the ability to serve more wind turbines within the same time frame.

"We are very satisfied to select Kongsberg Maritime's new fully integrated Gangway solution for our MPSV Olympic Orion," says Bjørn Kvalsund, COO, Olympic Subsea. "We also see a potential to install this integrated Gangway solution on board several of our existing vessels in order to provide W2W services into an expanding and interesting market segment."

"Olympic Orion embodies the future that we envisioned with the launch of our Integration Strategy last year and we are delighted to work with Olympic Shipping for our cutting-edge new K-Walk solution," said Stene Førsund, Executive Vice President, Global Sales and Marketing, Kongsberg Maritime. "K-Walk provides Olympic Orion with total oversight of route planning and gangway hook-up operations. It enables better real-time and long-term management decisions, and empowers safer, more predictable, and efficient operations through reduced human interaction and automation based on the deep integration of critical systems on board."


MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.