MT6027 for DeBeers soon ready for launching
High activity at Damen Mangalia during the last weeks to get the MT6027 for DeBeers ready for launching.The MT6027 is going to be a massive Offshore Mining vessel with a length of 177 meters and breadth of 27 meters. When finished, the vessel will be one of the most technological advanced marine diamond recovery vessels in the world.
21.10.2020 07:44
 
Hello summer!
With this picture of MT1120 Skår Senior, build no.: 46 at Stadyard, Marin Teknikk AS wish all our customers and clients a happy Summer Holiday. Looking forward to seeing you soon.  Take care and stay safe!
10.07.2020 12:24
 
MT2007 Yara Birkeland nominert til årets skip
Skipsrevyen har nominert MT2007 Yara Birkeland til årets skip 2020.Du kan lese mer om nominasjonen her, og stemme på din favoritt. Vinneren vil bli kåret av en fagjury. Skipsrevyen - Ship of the year 2020 Utdelingen av prisen har vanligvis funnet sted på messen SMM i Hamburg, men siden denne er utsatt til 2021 vil prisen i år bli delt ut under en seremoni i Bergen 16. september.  
26.05.2020 09:23
 
Maersk Supply Service - with the MT6027 SSV design
Maersk Supply Service has been awarded a contract for the removal of the Dunlin Alpha platform’s subsea conductors and guide frames, by Fairfield Betula Limited.Maersk Supply Service will remove four 30” jacket-mounted drilling conductors and two associated conductor guide frames using an I-class vessel. With outstanding power management capabilities and dual cranes, combined with WROVs launched via moonpool, the Maersk Supply Service I-class vessels are a differentiator in maximising uptime and weather operability. “This is a technically challenging scope with large periods of time spent alongside a platform. It is gratifying to see our engineered technical solution selected by Fairfield, as the removal of older conductors that cannot be pulled through topsides remains a challenge throughout the North Sea,” says Olivier Trouvé, Head of Integrated Solutions. Project management and engineering commences this year, with offshore execution planned for 2022 or 2023 depending on option selected. -source: maersksupplyservice.com  
20.05.2020 14:35

PLEASE SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

SEARCH FOR NEWS

articles/20171221_russia/mt1112xl_001.png

Marin Teknikk har inngått design-kontrakter med Russiske fiskeriselskap

Etter flere års målrettet arbeid i det russiske markedet har Marin Teknikk (MT) fått gjennombrudd og skal levere design og engineering pakker for fire (4) nye moderne autoline fartøy, til tre (3) russiske fiskeriselskap. Rederiene det er inngått avtaler med holder til i Murmansk og Arkhangelsk området og er store aktører innen fiskeri.

Fartøyene, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter lange og 13 meter brede. De er designet i hht rederienes ønsker og vil bli utrustet med topp moderne autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prossesering av fisk og hermetikk, stor fryselager kapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyene skal bygges under russisk flagg og klasseregelverk på Severnaya Verf i St. Petersburg over en 3 års periode.

Skrog og diesel elektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid og nå også til russiske kunder.

De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologisk, bærekraftig og miljøvennlige fiskemetode. Linefartøyene bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til fartøyene.

Kontraktene er en annerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign.

«Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy er vi med på å befeste vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og utland».

For mer informasjon kontakt:
Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no eller
Daglig Leder Svein-Rune Gjerde, mob. tlf. 911 89 888, mail srg@marinteknikk.no

-----------------------

ENGLISH:

Marin Teknikk enter into new design-contracts for Russian Fishery Companies

With dedicated focus over a couple of years, Marin Teknikk (MT) has achieved a breakthrough in the Russian Market and shall deliver Design- and Engineering packages for four (4) new modern Long-line vessels, for three (3) Russian Fishery companies. The companies are all major actors within Russian fishery, located in the Murmansk and Arkhangelsk region.

The vessels of the MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owners requirements, and the vessels will be equipped with top modern auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessels will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg during a three years’ period, under Russian Flag and Class.

The hulls, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes.

The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch.

The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design.

“We are very satisfied signing these agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde.


For further information, please contact:
Sales Director Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, email: rkg@marinteknikk.no or
Managing Director Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, email: srg@marinteknikk.noMARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.