Marin Teknikk sikrer designkontrakt for eit fiskefartøy for fiske i Antarktis
Marin Teknikk AS har inngått kontrakt med eit internasjonalt fiskeriselskap for levering av design og engineering av ein linebåt med design betegnelsen MT1112 L. Fartøyet vert bygd med høg isklasse og skal i hovedsak drive fiske i Antarktis etter «Patagonian Toothfish». Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter, ei bredde på 13 meter og innreing for 30 personar.Fiskefartøyet skal byggast på Tersan Shipyard med byggenummer 1101 og vert den åttande fiskebåten med MT-design som blir bygd på det anerkjende verftet i Tyrkia. Planlagt levering for fartøyet er 1. september 2021. Fartøyet skal utrustast med eit moderne autolinesystem og fabrikk der det er lagt fokus på logistikk og skånsom håndtering av fisken for best mulig kvalitet på produktet. Fabrikken vil også være utstyrt med systemer for å ta vare på restråstoff av fisken. Skrogdesign og framdriftssystem er optimalisert for operasjoner i krevjande isforhold samt for redusert utslepp av miljøfarlige avgasser.Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nyte godt av kontrakta med forskjellig utstyrsleveransar til fartøyet.Det er veldig gledelig at eit nytt utenlandsk fiskeriselskap kjem til Marin Teknikk for å designe sin fiskebåt. Kontrakta styrker Marin Teknikk sin posisjon i det krevjande og ikkje minst spennande markedet innanfor for design av fiskefartøy.Fartøyet skal operere i særs utfordrande havområder i Sydishavet. Marin Teknikk har teikna fleire andre fartøy, bla. for Ervik Havfiske, som opererer i dei same tøffe områda med svært stor suksess. For ytterligere spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt:Daglig leiar Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no, Salgssjef Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no, Område salgsing. Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.noMarin Teknikk AS, 06.01.2020 ------------------------- ENGLISH VERSION: Marin Teknikk secure design contract for an Antarctic longliner fishing vesselMarin Teknikk has signed an agreement with an undisclosed fishing company owner, for delivery of design and engineering for a longliner fishing vessel, MT1112 L. The vessel, which will be built with a high ice class, will mainly fish in the Antarctic for "Patagonian tooth fish". The Vessel will have a length of 60.50 meters, a beam of 13 meters and comfortable accommodation for 30 persons.The fishing vessel will be built at Tersan Shipyard and will be given hull number 1101 and will be the 8 fishing boat with MT design built at the well-recognized yard in Turkey. Scheduled delivery for the vessel is September 1st, 2021. The vessel will be equipped with a large modern autoline system and a processing factory plant. There is a high focus on careful handling and quality of the fish products.The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the products. The logistics from the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside, iscarefully planned to preserve best quality. Focus has also been placed on best possible hull design and systems to achieve an environmentally friendly ship.We are very pleased that a solid foreign international fishing company has chosen MT design in a competitively demanding market. Several reputable suppliers from Norway will benefit from the contract with equipment supplies to the vessel. The contracts show that Marin Teknikk strengthens its position in the demanding and not least exciting market within the design of fishing vessels. Marin Teknikk has designed several longlinersfor Norwegian and foreign shipping companies over the years, and with this prestige contract we confirm our position in this exciting market for the design of fishing vessels.The vessel will operate in particularly demanding areas in the South Sea. Marin Teknikk has designed several other vessels, among others, for ship-owner Ervik Havfiske, which operates in the same harsh environments with great success.For more information:CEO Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no,Sales Director Richard Gjerde, tel. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no,Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, tel. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.noMarin Teknikk AS, date 06.01.2020
06.01.2020 11:14
 
Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt
Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes AS, Stadtlandet, for levering av design- og engineering for ein ny linebåt. Byggeverftet er Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten skal være klar for levering i september 2021.Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter og og ha lugarkapasitet for 30 personer. Linebåten skal drive fiske i sydishavet etter «Patagonian Toothfish» og byggast med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1112 L. Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nytte godt av kontrakta med utstyrsleveransar til fartøyet. Dette er den 11 båten Marin Teknikk har designa for det største norske linebåtrederiet Ervik Havfiske og deira samarbeidspartnarar. Disse kontraktene viser Marin Teknikk sin posisjon i det krevande og ikkje minst spennende markedet innanfor for design av fiskefartøy. Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er en svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevende marked. - Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i nesten 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeri og havområde dette linebåtrederiet operer på. Fra venstre: Sakir (Tersan), Ôzge (Tersan), Richard og Thomas Gjerde (Marin Teknikk), Stig Ervik (Ervik Havfiske), Engin Oktay (Tersan), Kjell Magne Ervik (Ervik Havfiske) og Geir-Rune Aarsheim (Ervik Havfiske) Dette vert også bygg nummer 100 på Tersan Shipyard, som vart markert med stor sermoni på verftet torsdag 5 september, når kontrakta vart signert. Verftet understreka takknemeligheita for at dei i 2010 fekk oppdraget med å bygge eit komplett fartøy, MS Frøyanes. Dette var starten for eit nytt eventyr for Tersan i Tyrkia, som har gjort verftet til eit verdensleiande verft for bygging av spesialskip. Det var Marin Teknikk som også tegna den båten, MT1114, som fortsatt er den største linebåten i verda. Denne båten var også bygd med mykje ny teknologi, bla. med diesel elektrisk framdrift og andre nyskapende løysinger. For ytterligere informasjon: Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, 9 september 2019 --------------------- IN ENGLISH: Marin Teknikk secures new Longliner contract Marin Teknikk enter into contract with Frøyanes AS, Norway, for delivery of Design & Engineering package for a new Longliner vessel. Building yard will be Tersan Shipyard in Turkey, and schedule for delivery is Q3 2021. The vessel will have a length of 60,50 meters and will keep accommodation for 30 people. The Longliner is designed with high ice class, ready for Patagonian Toothfishing in Antarctic regions. The design will be of MT1112 L. Several recognized Norwegian companies will take benefit of equipment deliveries to the vessel. This will be the 11th vessel Marin Teknikk is designing for the largest Norwegian Longliner company Ervik Havfiske, and their collaborators. This contract shows Marin Teknikk’ s position in the demanding and exciting market for fishing vessel design.Sales Director Richard K. Gjerde states that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have been working close to Stig and Kjell-Magne Ervik and their team for almost 25 years, and we feel this a recognition of our work, by designing safe, practical, environmentally and cost-effective fishing vessels, especially adjusted to different fishery and Ocean areas where Ervik operates.” This will be yard no. 100 at Tersan Shipyard, marked by a large ceremony at 5. September, when the contract was signed. The yard emphasised their gratefulness to build the MS Frøyanes back in 2010, which was the start of a new adventure for Tersan in Turkey, making the yard to a world leading yard for building special vessels. Marin Teknikk designed this vessel as well, which still is the largest Longliner in the world. MS Frøyanes was built with diesel electric propulsion followed by several innovative solutions. For further information: CEO Svein-Rune Gjerde, tel. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no  Sales Director Richard Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Area Sales Manager Thomas Edvard Gjerde, tel. +47 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no
09.09.2019 10:48
 
Marin Teknikk sikret ny kontrakt på nytt stort kombinert line- og snurrevadfartøy
Marin Teknikk har inngått avtale med Østerfjord As, Torangsvåg i Austevoll, samt med Tersan Shipyard i Tyrkia for levering av design- og engineering for eit nyvinnande fiskefartøy.Fartøyet bygges med eit nyvinnande energibesparande hybrid framdriftssystem med batteripakke. Fiskefartøyet har forskjellige driftsprofiler og det er da viktig og «tune» inn motorer, propeller og thrustere riktig for å oppnå redusert brennoljeforbruk og utslipp av miljøskadelige gasser. Det er derfor lagt stor vekt på best mulig design og systemer for å oppnå eit svært miljøvennlig skip. Fartøyet får ei komfortabel innredning for 23 personer. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrusta med eit stort autoline system med kapasitet for omlag 76 000 krok, full snurrevad utrustning, og automatisert filet- og HG prosesserings fabrikk. Det er høg fokus på skånsom håndtering og prima kvalitet på fiskeprodukta. Fabrikken er også rigget opp for å ta best mulig vare på restråstoff. Logistikken fra fangsten kommer ombord til den blir ferdig levert på paller ved kai er nøye planlagt for å bevare best mulig kvalitet og redusert lossetid i havn. Det blir flere annerkjente leverandørar fra Norge som for nytte godt av kontrakten med utstyrs leveransar til fartøyet. Rederiet har inngått kontrakt med Tersan Shipyard om bygging av fartøyet som er planlagt for levering i andre kvartal 2021. Dette blir det sjette fartøyet av MT-Design som bygges ved Tersan. Marin Teknikk har designet ei rekke linebåter for norske og utenlandske rederier, og befester med denne prestisje kontrakten sin posisjon i dette krevjande og spennande markedet for design av fiskefartøy. Samarbeidet med den aktive og dyktige Østervold familien starta hausten 2017. Marin Teknikk er svært takknemmelig for tilliten som rederiet har vist ved å inngå design og engineering kontrakt med oss for det allsidige og avanserte fiske fartøyet. Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i eit krevende marked. «Vi har jobba tett med Olav Østervold & familien sidan seinhausten 2017 og føler at dette er ein annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy som er spessialtilpassa til det dyktige rederiet sine behov». Det er veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide so tett med eit sterkt rederi som er så aktive innenfor fiskeri, i tillegg til at dei også eig og driv fartøyer innan «offshore». For ytterligere informasjon:Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no  Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no  Båten vil ha ei lengde på 67 meter og en breidde på 14,6 meter, som gjer det til verdens største i sitt slag. Fartøyet skal primært drive fiske med line og snurrevad i nordiske farvann etter kvitfisk. Prosjektet har fått design benevnelsen MT1115. ENGLISH: Marin Teknikk secured combined Longliner and Danish Seine fishing vessel contractMarin Teknikk has signed an agreement with Østerfjord AS, Torangsvaag in Austevoll and Tersan Shipyard in Turkey for delivery of Design and Engineering for an innovative fishing vessel.The vessel will have a length of 67 meters and a width of 14,6 meters, which makes it to the worlds largest of its kind. The fishing vessel will fish primarily with Longline and Danish Seine in Nordic waters for white fish. The design name will be MT1115.The vessel will be built with an innovative energy-saving hybrid propulsion system with battery package. Due to many different operating profiles of the vessel, it’s important to tune engines, propeller and thrusters properly to achieve reduced fuel oil and other environmentally harmful gases. The best possible design and systems have been the main focus in order to achieve a very environmentally friendly ship. The vessel will provide for a comfortable interior for 23 people. It is designed according to the company’s wishes, and will be equipped with a large autoline system with a capacity of approx. 76 000 hooks, complete Danish seine arrangement and automatic fillet and HG processing factory plant. High focus is given on careful handling and quality of the fish products. The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the residual raw materials of the products. The logistics from the time the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside is carefully planned to preserve best quality and reduced port time. There are several recognized Norwegian suppliers who will benefit from receiving equipment deliveries to the vessel.Østerfjord AS has entered into a contract with Tersan Shipyard for the construction of the vessel, which is scheduled for delivery in the 2nd quarter of 2021. This will be the sixth vessel of MT-design to be built at Tersan Shipyard.Marin Teknikk has designed several longliners for Norwegian and foreign ship Owners, and with this prestigious contract we show our position in this demanding and exciting market for the design of fishing vessels. The collaboration with the much talented Østervold family started in the fall of 2017. Marin Teknikk is very grateful for the confidences shown by the Owner by signing a design and engineering contract with us for this advanced fishing vessel.Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have worked closely with Olav Østervold & the family since late 2017 and feel this is an acknowledgement of our work to design safe, functional, environmentally friendly and cost effective fishing vessels that are specially adapted to the needs for this high skilled fishing company. It is very exciting for Marin Teknikk to work so closely with a strong Company that is so active in fishing, as well as owning and operating offshore vessels." For more information: CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no Sales Director Richard Gjerde, tel:. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no  Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, tel:. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no Marin Teknikk AS, 09.08.2019
08.08.2019 14:00
 
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
Marin Teknikk AS (MT) har sikra en ny designkontrakt i fiskebåt markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy. Det nye kombinerte kystsnurpenot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken.Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes og for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabell innredning for 10 personer og lett is-klasse. Rederiet ønsker å bygge fartøyet på norsk verft med levering i slutten av 2021. Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet. Kontrakten er en anerkjennelse for Marin Teknikk’s arbeid i et nytt og interessant marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for design av fiskefartøy. - Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett oppimot dyktige redere i regionen. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape verdier som kommer det maritime clusteret til gode, sier salgsdirektør Richard K. Gjerde. Skår Senior AS er eigd av søskena Roy Skår og Janita Skår som til saman eig 90 prosent i reiarlaget, samt syskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eig ti prosent i reiarlaget frå Kvalsvika, som og er aktive fiskarar om bord. For mer informasjon kontakt; Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no Daglig leder Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no ---------------------- In English: Marin Teknikk has entered design contract with Skår Senior for a new Purse Seiner vessel Marin Teknikk AS (MT) has secured a new design contract in the fishing vessel segment. The contract is with the fishing company Skår Senior AS, from Kvalsvik, at Nerlandsøy in Herøy, Norway. The new combined Purse Seiner & Trawler Fishing vessel with design type of MT1120, will be around 48 meter of length and 12 meters wide. It is designed to the Owner’s requirements and will be equipped with top modern purse seiner and trawl equipment. The vessel will have 500 m3 RSW cargo tanks and vacuum system for most gentle treatment of the fish. The vessel will be built with light Ice-class and comfortable accommodation for 10 people. The owners want to build the vessel at a Norwegian shipyard for delivery in Q4 2021. The contract is a solid recognition for MT’s work in a new and interesting market, and will expand our customer area and strengthen our position in designing fishing vessels. “We are very pleased to sign such contracts that secures work for our highly skilled personnel at MT, in addition to create activity in the Maritime Cluster in Norway”, says Sales Director Richard K. Gjerde. For further information, please contact; Sales Director Richard Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no
20.05.2019 14:18

PLEASE SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

SEARCH FOR NEWS

articles/20171221_russia/mt1112xl_001.png

Marin Teknikk har inngått design-kontrakter med Russiske fiskeriselskap

Etter flere års målrettet arbeid i det russiske markedet har Marin Teknikk (MT) fått gjennombrudd og skal levere design og engineering pakker for fire (4) nye moderne autoline fartøy, til tre (3) russiske fiskeriselskap. Rederiene det er inngått avtaler med holder til i Murmansk og Arkhangelsk området og er store aktører innen fiskeri.

Fartøyene, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter lange og 13 meter brede. De er designet i hht rederienes ønsker og vil bli utrustet med topp moderne autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prossesering av fisk og hermetikk, stor fryselager kapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyene skal bygges under russisk flagg og klasseregelverk på Severnaya Verf i St. Petersburg over en 3 års periode.

Skrog og diesel elektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid og nå også til russiske kunder.

De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologisk, bærekraftig og miljøvennlige fiskemetode. Linefartøyene bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til fartøyene.

Kontraktene er en annerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign.

«Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy er vi med på å befeste vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og utland».

For mer informasjon kontakt:
Salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no eller
Daglig Leder Svein-Rune Gjerde, mob. tlf. 911 89 888, mail srg@marinteknikk.no

-----------------------

ENGLISH:

Marin Teknikk enter into new design-contracts for Russian Fishery Companies

With dedicated focus over a couple of years, Marin Teknikk (MT) has achieved a breakthrough in the Russian Market and shall deliver Design- and Engineering packages for four (4) new modern Long-line vessels, for three (3) Russian Fishery companies. The companies are all major actors within Russian fishery, located in the Murmansk and Arkhangelsk region.

The vessels of the MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owners requirements, and the vessels will be equipped with top modern auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessels will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg during a three years’ period, under Russian Flag and Class.

The hulls, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes.

The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch.

The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design.

“We are very satisfied signing these agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde.


For further information, please contact:
Sales Director Richard K. Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, email: rkg@marinteknikk.no or
Managing Director Svein-Rune Gjerde, tel. 911 89 888, email: srg@marinteknikk.no


articles/20171218_ervik_havfiske/2017-11-02_froyanes__amp__vestkapp_ships_final_logo.jpg

Marin Teknikk sikrer nye kontrakter på linebåter

Marin Teknikk har inngått kontrakter med Frøyanes AS for levering av design- og engineering for to nye linebåter.

Båtene vil ha en lengde på 50 meter og en bredde på 12,5 meter. Begge båtene skal drive fiske i norske farvann men er og designet med høg isklasse for å kunne operere også i arktiske farvann. Fartøyene har fått design benevnelsen MT1111.

Fartøyene bygges med konvensjonell fremdrift og har innredning for 18 personer. De er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med autoline linesystem og automatisk line-hale system, fabrikk til prossesering av fisk og god fryselager kapasitet. Det blir flere leverandører fra Norge som for nytte godt av kontraktene med utstyrs leveranser til disse fartøyene.

Rederiet har inngåt kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia om bygging av fartøyene. Det første fartøyet skal leveres i desember 2019 og det andre fartøyet i februar 2020.

Marin Teknikk har designet en rekke båter for Ervik Havfiske, som nylig også feiret 30-års jubileum. MT gruppen er svært takknemlig for den tilliten som igjen er vist gjennom disse kontraktene. Dette er båt nummer ni og ti som Stig Ervik og Kjell Magne Ervik kontraherer med MT-Design.

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i et krevende marked. «Vi har jobbet tett med Ervik i en årrekke og føler at dette er en annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive båter spessial tilpassa til Ervik konsernet.» Det er også veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide så tett med Ervik Havfiske, et rederi som er aktive og verds ledende innenfor linefiske på flere havområder.

For ytterligere informasjon:

Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no og
Salgsingeniør Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no

---------------------

ENGLISH:

Marin Teknikk secures contracts for new Longliner vessels

Marin Teknikk enter into contracts with Frøyanes AS for delivery of Design- & Engineering packages for two new Longliner vessels. 

The vessels will have a length of 50 meters and a beam of 12,5 meters. Both vessels will be fishing in Norwegian waters and are especially designed with higher ice-class with ability to operate worldwide including arctic and Antarctic regions. The design name is MT1111.

The vessels will be built with conventional propulsion and comfortably accommodation for 18 persons. The vessels are designed according to Owners requirements and will be equipped with Mustad Magpacker autoline system and a special designed automatic line hauling system. The fish will be processed in a fish processing factory for HG and frozen in vertical plate freezers and tunnel freezer, and a large cargo hold.

The Ship-Owner has signed contract with Tersan Shipyard in Turkey for building the vessels. The first is scheduled for delivery in December 2019 and the second in February 2020.
Marin Teknikk has designed a number of vessels for Ervik, who also celebrated it’s 30 years anniversary. The MT group is very grateful for the trust shown in these contracts. These vessels represent vessels number nine and ten that Owners that Stig Ervik and Kjell Magne Ervik builds with MT-Design.

Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. «We have worked closely with the Ervik Group for many years and we see this contract as an acceptance of the work we have done providing safe, functional, environmentfriendly and costeffective fishing vessels tailormade for Ervik’s various requirements, depending on where they are operating».

"We have been working close to Ervik in a number of years and feel that we have developed very good relationship, and vessels with functional solutions which have been especially fitted to the different needs within the Ervik group of companies. It’s very exiting for Marin Teknikk’s designers and engineers to work so closely with a Ship-Owner which is so dedicated to the fishing, and exploiting the resursses in a viable and eco friendly way, as Ervik Havfiske Group is doing", says Thomas Edvard Gjerde.

For further information, please contact:

Sales Director Richard K. Gjerde, phone: +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no and
Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no


articles/20171120_debeers/gray-2_copy.png

Marin Teknikk to design large Offshore vessel

Kleven Verft has entered into an (MOU) agreement with Debmarine Namibia about building a new MT6027 Offshore vessel of Marin Teknikk design. The vessel will follow the MT6022 SS Nujoma delivered in 2016 to Debmarine Namibia.

The new Offshore vessel will be the largest ship ever designed by Marin Teknikk. With a lenght of 177m and a breadth of 27m, it will be a massive vessel with an extensive package of equipment on board.

The equipment to be installed is developed by De Beers during a long period of time, specialized for finding diamonds laying in a 4-5 meters' thick sediment layer. The sediments are left on the seabed by the river Oranje during a period of ~3 million years.

The vessel will accommodate 109 people and are designed according to the class notation ECO (Clean Design). High focus is given to low fuel consumption, which reduces emission to the environment.

The vessel is equipped with diesel electric frequency controlled propulsion, highly efficient azimuth thrusters, 4P mooring system and dynamic positioning system. 

- We are very pleased to announce this agreement, states CEO Svein-Rune Gjerde, an agreement that will secure a lot of work for our employees, both in Norway and Poland the coming months.

For further information, please contact:
CEO Svein-Rune Gjerde 
Tel.: +47 911 89 888/+47 700 83 404 or e-mail: srg@marinteknikk.no

articles/20171018_maersk_installer/mt6027_2326_maersk_installer_ceremony.png

Delivery of MT6027 Maersk Installer

On Monday 16th of October, the naming and delivery ceremony was held for MT6027 Maersk Installer. This is the first vessel of four (Project STINGRAY), beeing built by Cosco Shipyard in Dalian China, for Maersk Supply Service.

The four MT6027 vessels will have a length of 138 metres, a beam of 27 metres and have a deadweight of 9,700t. Features of the DP3-rated vessels include 1,925 sq. metres of free deck space, accommodation for 120 people (all in one-man cabins) and a 400t AHC crane, rated for operations in water depths of up to 3,000 metres.

The vessels will also have the option to install an under deck carousel for 3,000t of product plus be configured for a 275t vertical lay tower over the deck of the moon pool.

articles/20170928_yara_birkeland/img_4292_2.jpg

MT2007 Yara Birkeland - modelltest ved Sintef Ocean

I dag startet testingen av verdens første autonome containerskip ved Sintef Ocean i Trondheim. Marin Teknikk har designet fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, og har sammen med Sintef Ocean bygget en modell som nå blir testet i havbassenget deres i Trondheim.

Yara Birkeland blir i full størrelse 80 meter lang, 15 meter bred og har plass til 120 standard 20-fots containere (TEU).

Containerskipet vil med full last stikke fem meter dypt, men bare tre meter i ballast. Normal hastighet, som også er bestemmende for skrogform, vil være seks knop, mens totalfart er 13 knop.

Yara og Kongsberg planlegger prøvedrift fra andre halvår 2018 med et lite mannskap, plassert i en containerbasert og modulær enhet som kan løftes av. I 2019 begynner tester med fjernkontroll før skipet i 2020 skal kunne seile fullstendig autonomt mellom havnene i Porsgrunn, Brevik og Larvik.


F.v. Prosjektleder Jarl Åge Vågsholm, Salgsdirektør Richard K. Gjerde og CEO Svein Rune Gjerde, alle Marin Teknikk AS.

Administrerende direktør Svein Rune Gjerde var svært fornøyd med testingen av modellen.
- Det er fantastisk interessant å være med på dette. Det er starten på en revolusjon, sa han.

Olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte under offisiellmodelltesting i Trondheim i dag at Enova går inn med 133 millioner kroner til prosjektet.

- Envoa-støtten viser at vi lever opp til vår ambisjoner i havstrategien. Vi klarer ikke en omstilling uten å tenke på bunnlinjen. Det er en styrke å kunne kombinere private og statlige midler, sa Søviknes.


F.v. CEO Marin Teknikk AS Svein Rune Gjerde, Konsernsjef Yara Svein Tore Holsether, Olje og Energiminister Terje Søviknes.

Administrerende direktør Vegar Johansen sa at modelltesten i Havbassenget er historisk.

- Dette vi er vitne til her nå vil gå inn i historiebøkene. Norge leder an både på autonome og nullutslippsfartøy. Her har vi begge deler, sa han.

Sintef Ocean har kjørt et modelltestprogram sammen med Marin Teknikk for å finne fart og ytelse. Nå skal den over i slepetanken og testes i flere typer bølger.


MT2007 Yara Birkeland

articles/20170918_argos_georgia/img_0152__002_.jpg

VIDEO: Successful Sea Launch ceremony of MT1112 Argos Georgia

On Friday 15th of September, the MT1112 Argos Georgia was launched in beautiful weather conditions from Tersan Shipyard in Turkey.

The 54 m longliner vessel for Ervik Havfiske and Frøyanes AS is a Taylor made fishing vessel designed to operate in the Southern Ocean heading for Patagonian Toothfish.

Hildegunn Tunheim Aarsheim from Ervik Havfiske got the honor to cut the moorings and release the vessel from the slipway.

The vessel and the sister vessel Nordic Prince is planned for delivery Q1 2018.“These two pcs of new longliner vessels, Nordic Prince and Argos Georgia that we are building for Ervik Havfiske, are rather emotional projects for us. Froyanes which was the first vessel which we delivered to Ervik Havfiske back in 2011 was the pioneering new building project for Tersan Shipyard leading us into the fishing vessel market.

Designed by Marin Teknikk of Norway, Froyanes was a big success for all parties that were involved, especially for the owners. The winning team in that project cooperated once again in order to deliver Ervik Havfiske two more state-of-the-art longliners for their fishing operations in the antarctic.

As Tersan Shipyard we thank Ervik Havfiske, in particular to Stig Ervik, Kjell-Magne Ervik and Geir Rune Aarsheim, Marin Teknikk, DNV GL and our financer Ziraatbank for their endless support in these projects.

Last but not the least we thank all of our employees who has put a lot of efforts in these vessels so far. When these two vessel sail together beginning of next year we will all follow them with proud.”

Mr. Mehmet Gazioglu
Managing Director at Tersan Shipyard


From the slipway


Owners and representatives for Ervik Havfiske.

articles/20170919_yara/yarabirkeland_modell-_004_.jpg

MT2007 Yara Birkeland

Yara Birkeland, the world's first autonomous container feeder vessel, is now a step closer to realization, and the model is under its way!

In the process by constructing the new container feeder vessel for Yara, we are now preparing a model test together with SINTEF Ocean in Trondheim, Norway. Here, we will test the hull design and speed characteristics, manoeuvrability and seagoing characteristics of the ship model. 

Building a prototype model like this, will give us valuable figures and numbers in the optimization phase, before the actual building of the vessel will start. 

The vessel is planned to be finalized by Q3-2018, followed by testing with crew, before it will be the world's first autonomous commercial vessel in 2020.

articles/neva2017/page_1_2.jpg

Meet Marin Teknikk AS at NEVA 2017

Marin Teknikk AS will participate at the NEVA 2017 Exhibition in St. Petersburg, Russia. The exhibition will take place from 19. - 22. September 2017.

Please visit our stand no.: F2310, situated in the Norwegian Pavilion in Hall F.

Exhibition opening hours:

Monday: 10.00 - 18.00
Tuesday: 10.00 - 18.00
Wednesday: 10.00 - 18.00
Thursday: 10.00 - 16.30

Contact:
Sales Director Richard K. Gjerde
Phone: +47 90 20 80 14
E-mail: rkg@marinteknikk.no

articles/20170614_yara_birkeland/yara-birkeland-1_2.jpg

Marin Teknikk designer verdens første autonome nullutslipps containerskip

Marin Teknikk har fått kontrakt med Yara for design av MT2007 "Yara Birkeland". Skipet blir verdens første autonome nullutslipps containerskip, og vil erstatte 40.000 årlige vogntogturer i Telemark mellom Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn og havnene i Breivik og Larvik.

Skipet blir rundt 80 meter langt og skal frakte 100-150 containere pr. tur, og utføre 1-2 turer i døgnet. Trolig blir dette verdens første autonome skip i kommersiell drift.

Salgsdirektør Richard K. Gjerde er stolt og glad over kontrakten.

- Vi er ydmyke og svært stolte over tilliten Yara viser oss. Det blir spennende å utvikle fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, sier Gjerde.

Ytterligere informasjon om prosjektet kommer.
Ill.: Yara/Kongsberg

articles/20170223_skandi_darwin/skandi_darwin.jpg

Marin Teknikk AS with large re-construction job for DOF

The Norwegian shipping company DOF has taken over the former MT6015 Olympic Commander from Nordea, and Marin Teknikk have been awarded a large design & engineering job to get the vessel ready for the 5-years contract with Shell Australia.

The vessel will be renamed Skandi Darwin, and will install ROV hangar, service module and arrange lifeboats adjusted to rules of Australia.

Skandi Darwin will support the new Prelude FLNG installation offshore Western Australia. Prelude FLNG, the largest floating facility ever built, will produce, liquefy, store and transfer LNG at sea.

Former MT6015 Olympic Commander.

--------------------------------

Marin Teknikk AS med større engineeringsjobb til DOF

Austevoll rederiet DOF har nå tatt over tidligere MT6015 Olympic Commander fra Nordea, og Marin Teknikk er tildelt en større engineeringsjobb for å gjøre båten klar for 5-årskontrakten DOF har fått med Shell Australia.

Skipet som får navnet Skandi Darwin skal blant annet installere ROV hangar, servicemodul og utrustes med livbåter tilpasset australske regler.

Skandi Darwin skal yte support til Prelude FLNG anlegget som bygges i Vest-Australia, det største flytende FLNG anlegget som noensinne er bygget. Anlegget skal kondensere gass, lagre og overføre LNG til sjøs.

articles/20170215_kongsberg_walk_to_work/kongsberg_walk_to_work2.jpg

MT6015 Olympic Orion to install 'Walk-to-Work' system

Olympic Shipping has chosen Kongsberg Maritime's new K-Walk integrated vessel gangway solution for installation aboard the Multipurpose Offshore Vessel (MPSV), Olympic Orion. Designed to significantly increase efficiency and safety for Walk-to-Work duties, K-Walk will be integrated with the advanced Kongsberg Information Management System (K-IMS) and the existing K-Pos Dynamic Positioning system on board Olympic Orion, which will be upgraded as part of the installation in the latter half of 2017.

Olympic Orion will utilise the innovative K-Walk solution following its launch as part of KONGSBERG's new Integration Strategy in Fall 2016. The system takes a new approach to increasing productivity and efficiency for Walk-to-Work vessels by improving operability of key systems on board. In addition to full integration with K-IMS to enable mission and route planning for increased service capability within a wind farm, the system interconnects with the DP and a planning station. The system extends vessel availability by increasing the operational weather window.

Through integrated mission planning, automated vessel manoeuvring and gangway hook-up, K-Walk introduces a step-change for increasing efficiency and productivity of the Walk-to-Work operations that are integral to Wind Farm Construction and Maintenance projects. While providing a completely safe, motion compensated gangway for the fast transfer of personnel and materials, integration enables more efficient approach and settlement at wind turbines and more effective logistics. The system is activated prior to entering a wind turbine's safety zone, reducing vessel speed and launching the K-Walk hook up process during approach. Because of the integration with the DP, the gangway is able to move into position while the vessel is still moving, positioning it safely as the vessel arrives on station.

MT6015 Olympic Orion

The integration of K-Walk with K-IMS is a unique approach that enables in-depth mission planning, resulting in increased productivity and efficiency by finding the most preferred route for increased service capability within the wind farm. The system will be fully connected with Olympic Orion's DP system, offering increased operability with a new condition based operator environment, which requires less manpower and has minimal training requirements. The K-Walk solution for Olympic Orion will also improve time for mobility and safety with an integrated lift system for transfer of people and goods, including electric trolleys (under design) for movement of pallets across the gangway. Overall, K-Walk significantly enhances operational time efficiency, which improves productivity with the ability to serve more wind turbines within the same time frame.

"We are very satisfied to select Kongsberg Maritime's new fully integrated Gangway solution for our MPSV Olympic Orion," says Bjørn Kvalsund, COO, Olympic Subsea. "We also see a potential to install this integrated Gangway solution on board several of our existing vessels in order to provide W2W services into an expanding and interesting market segment."

"Olympic Orion embodies the future that we envisioned with the launch of our Integration Strategy last year and we are delighted to work with Olympic Shipping for our cutting-edge new K-Walk solution," said Stene Førsund, Executive Vice President, Global Sales and Marketing, Kongsberg Maritime. "K-Walk provides Olympic Orion with total oversight of route planning and gangway hook-up operations. It enables better real-time and long-term management decisions, and empowers safer, more predictable, and efficient operations through reduced human interaction and automation based on the deep integration of critical systems on board."


MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.